FAQs Complain Problems

७९-८०

पूर्व प्राथमिक तह शिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

प्राथमिक तह शिक्षक पदको सामान्य (प्रथम पत्र ) परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तह शिक्षक पदको सामान्य (प्रथम पत्र ) परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: