FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको जल उपयोग गुरुयोजना २०८० । ८०/८१ 05/12/2024 - 13:59 PDF icon 24. WATER USE MASTER PLAN_Narharinath.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आवधिक गाउँ विकास योजना 2078/79-2082/83 ७९-८० 01/12/2024 - 17:47 PDF icon आवधिक योजना नरहरीनाथ final.pdf
स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७७ ८०/८१ 01/03/2024 - 12:53 PDF icon स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७७.pdf
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ ८०/८१ 01/03/2024 - 12:42 PDF icon स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७९ । ७९-८० 02/06/2023 - 12:22 PDF icon ५-1.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७९ । ७९-८० 02/06/2023 - 12:20 PDF icon ४-1.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको भूमि ऐन, २०७९ । ७९-८० 02/06/2023 - 12:18 PDF icon ३-2.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकामा तालिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ । ७९-८० 02/06/2023 - 12:14 PDF icon 11.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आधारभुत अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ । ७९-८० 02/06/2023 - 12:12 PDF icon 10.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९। ७९-८० 02/06/2023 - 11:51 PDF icon 9.pdf

Pages