FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को कार्यक्रमगत बजेट ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०

दस्तावेज: 

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०।८१ बजेट बक्तव्य ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ.व २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ.ब २०७९/०८० को आर्थिक ऐन ।